Skip to main content

Full text of "Watapana - Maart 1969 - Literair Tijdschrift van de Nederlandse Antillen"

See other formats

WATAPANA 


verschijnt 3x per jaar 

redaktie: Mevr. G. Pestana, H. Habibe, A. Daal, O. Kwas, R. Todd Dandaré 

secretariaat: H. Habibe, Malvert 67 - 55, Nijmegen, Nederland 

abonnement: per jaargang ƒ 7, - (Ned) 

voor de Antillen N. A. ƒ 5, - 

girorekening: 1634245 

Men kan zich uitsluitend abonneren voor de gehele jaargang TAAL EN CULTUUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 


Het zou onjuist zijn te beweren, dat de Antilliaanse gemeenschap een poly-lin- 
guaal karakter heeft. 

Er zijn Antillianen, die drie á vier verschillende talen spreken, maar hiermee 
is geenszins bewezen, dat dit een algemene karaktertrek is van de hele bevol¬ 
king. (Wij beperken ons hier tot de drie eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, 
waar Papiamento de voertaal is. Dit in tegenstelling tot de Bovenwindse eilanden 
Saba, St. Maarten en St. Eustatius, waar Engels gesproken wordt.) 

Wat men wel met zekerheid kan stellen, is, dat de Antilliaanse gemeenschap een 
bilinguaal karakter heeft. 

Immers de doorsnee Antilliaan kan zich behalve in zijn moedertaal, Papiamento, 
ook in het Nederlands, de officiële taal, uitdrukken. 

De Antillen hebben, zoals reeds gezegd, een eigen taal, het Papiamento. Men 
kan dit fijn vinden of betreuren, aan dit feit valt niets te veranderen. 

Deze taal wordt door iedere Antilliaan, blank of bruin, gesproken en er zijn ook 
dagbladen, die het volk in deze taal bereiken. Het valt niet te ontkennen, dat er 
de laatste tijd ook meer aandacht aan het Papiamento besteed wordt. Ik zeg met 
nadruk ’de laatste tijd’, want het Papiamento en daarmee de eigen cultuur, werd 
in het verleden lang niet altijd van overheidswege gestimuleerd. Integendeel, de 
eigen cultuur, in tegenstelling tot de Nederlandse cultuur in de Antillen, is te¬ 
gen de verdrukking in gegroeid. 

De waardering voor de eigen taal door Antillianen zelf is ook niet altijd even groot 
geweest. 

Zo getuigt Dr. J. Hartog* ervan, dat omstreeks 1943 Nicolaas van Meeteren, een 
ras-echte Curapaoënaar en beschrijver van de Curaçaose folklore, weigerde een 
door hem in het Nederlands gehouden lezing ook nog eens in het Papiamento voor 
te dragen. 

Een andere Curapaoënaar, Abraham Jessurun, schijnt nog verder te zijn gegaan 
en beweerde, dat het Papiamento geen taal is. 

Nog geen vijftien jaar geleden kon het op school gebeuren, dat een scholier een 
standje kreeg, als hij onder de pauze Papiamento sprak. De uit Nederland ko¬ 
mende onderwijzers zeiden dan, dat het nadelig was voor het aanleren van het 
Nederlands. 


1 


Er zijn echter ook Antillianen geweest (en het aantal is vandaag groter gewor¬ 
den! ) die getracht hebben deze taal in stand te houden door zich te wijden aan de 
studie van de geschiedenis, taal- en letterkunde ervan en door haar te hanteren 
bij hun poëtische creaties. 

Tot de Taalkundigen onder hen worden gerekend W. M. Hoyer. E. Goilo. L.H. 
Daal, A. Maduro, R. Römer en J. de Palm. 

Van dichters en prozaisten zouden wij gemakkelijk een lange lijst kunnen opstel¬ 
len, al was het alleen maar om aan te tonen, dat er in het Papiamento ook ge¬ 
schreven wordt. We volstaan echter met drie namen: P. Lauffer. E. Juliana en 

L. Daal. 

Kortom, naast de op kunstmatige wijze, van buitenaf opgelegde Nederlandse cul¬ 
tuur, zien we hier een eigen, van binnenuitgroeiende cultuur. Wij zouden kunnen 
spreken van een ’ dubbele ultuur’ in de Nederlandse Antillen. 

Het zou van weinig kultuur-inzicht getuigen om de ene te stimuleren en de ande¬ 
re te niet te doen of althans tegen te werken door bijvoorbeeld een taktiek van 
f afwachten’ en beslissingen opschorten. Ik denk hierbij aan het feit. dat er van 
het Papiamento nog steeds geen officiële spelling bestaat. En dit is volstrekt 
geen gevolg van een gebrek aan linguisten of taal-experts, De oorzaak daarvan 
moet eerder gezocht worden in de algemene tendens van een slappe houding on¬ 
zerzijds tegenover ons eigen cultuur. 

In 1960 is er op particulier initiatief een commissie in het leven geroepen om de 
mogelijkheden te bestuderen van een uniforme schrijfwijze. 

In 1961 kwam er een rapport tot stand van een op de fonetiek gebaseerde schrijf¬ 
wijze; dit rapport werd de regering officieel aangeboden en is vooral belangwek¬ 
kend vanwege de aanbevelingen, die deze commissie (’Fo’i hopi. un so') in con- 
creto doet. Maar sindsdien is niets officieels gebeurd. 

Men zwijgt het werk van die commissie dood en volhardt liever in de taktiek van 
’afwachten’. 

Ondertussen kan de ’Movemento pa promové Papiamento’, een soort Papiament- 
se beweging, niet aan het werk gaan, omdat er geen officiële spelling bestaat. 
Want waar het deze groep van Antilliaanse onderwijzers om te doen is. is nu 
eindelijk te beginnen met het onderwijs van de eigen moedertaal. 

Men heeft járen afgewacht en sinds kort is er weer een nieuwe spelling, evenals 
die in 1961 voorgesteld werd, op grond van fonetiek en fonologie, geihtroduceerd. 


2 


Misschien komt men ditmaal wel tot doorvoering en officiële invoering ervan. 
Als er éénmaal een aan vang gemaakt wordt met het onderwijs in het Papiamen¬ 
to en de eigen cultuur, met name de literatuur, volop gaat bloeien, zou er dan 
nog sprake zijn van een 'dubbel-cultuur'? 

Of zouden de Antillen dan, cultureel gezien, gekomen zijn op een punt, waar ze 
al hadden behoren te zijn? 


H. Habibe 


* Dr. J. Hartog - 'Curaçao' (deel H) pag. 1078, O'stad 1961. T’eynan mi ké tá. 
Kaminda mi ta mira 
e mulinanan di byentu 
drey, drey, sin por saka 
awa 

for dje posnan seku 
den kunukunan kayente. 

Pero mi n T kyer 
bringa 

kontr'e olanan brutu 
den atardinan yubyoso, 
ni mi n' kyer tira 
mi kurpa 

pa tribón ni warawara 
pasó mi n' tin pan ni awa. 

Amsterdam 1966 


SONO 

Tin byaha mi ta añorá 
mi Caribe lehano 
Mi ta mira mi mes 
tira fo’i den shelu 
den mi lamán stimá 
I mi ta tende e pitu 
dj’un bapór di turista 
ku ta drenta na haf, 
i den tumult’i hende 
ku ta imbadf mi isla 
ku nan sombré’i kabana 
i nan Bermuda-shört 
mi ta mira mi mama 
(ku mi rumán na brasa) 
ta yamami bin yud’é. 


Amsterdam 1967 
primavera 


Ramón 


Ramón 


4 

n ALTA MAJO M 


(Un kwenta di Luis H. Daal) 

Na mi amigu Julián Coco 

Palu f i bandera di ’ Montekristu’ bjew su sombra tábata kai, ñaku manera miska, 
ófr di muraja di ’Den Kolón’ i é tábata pinta seku riba dak di Töchi su bordèshi. 
Töchi tábata biba den esdn di delástr, esün di más patrás, te kantu di muraja 
di Montekristu, lew fo’i babel di kaja i di bömböshi di Den Kolón, pero nèt mèj- 
mèj di gritamentu o kantika straAo di e hende-lókonan. 

N f tábata importá Töchi muchu ku, práktikamente, tá den Montekristu é tábata 
biba. El a siña konformá su mes ku f su’ lókonan di Montekristu ku, segón é, tá- 
batin ventaha di tá ofishalmente loko, loko rekonosf, mjentras ku den mundu tin 
mas loko ku ajadén, pero ku ta pasa pa tur sorto di kos menos loko, esta di 
’nervjoso’te ’fo’i sla’, pasando pa ’kèns’, ’rar’, ’baldadi’ ’önbesköp’, ’grosero’ 
o ’kruwel’ i ’higra-pretu’. 

E djadumingu atardi ej Kolón tábata mas ketu ku nunka i pa bisa bèrdè, Töchi a 
kaba di baj un madoho ’i soño, mjentras ku solo, kansá di recha, tábata bahando 
poko-poko tra T i lomba di Töchi su kas. E kasnan chikf, pértá, sukó, tábata 
manera sef den solo, mjentras ku pa parti’i ost, un pida sombra miskiña tábata 
mancha swela sushi di Kolón. Fo’i den porta di hopi di e kasnan ej, hende tába- 
ta mira un kabés ta sali, nèt riba drempi ’i porta. Rosea pisá, trankil i rftmiko 
tábata mustra ku doño dje kabés ej - un hömbr ankrá, un muhé di edat o, asta, 

un mucha chabalitu - tábata na soño, un soño 'i tramèrdfa. 

Mèj-mèj di Kolón, riba un montón di sushi k’a keda manera un erida pretu riba 
kweru di Kolón, un kachó flaku tábata bringa pa pwesto ku dos patu ku 
lo mester tábata blanku un tem’ pero ku awó tábata di un koló ral, mas o menos 
manera di sentebibu. N’e lugá ej tur sorto di porkerfa a hunta, pasobra t’ej hin- 
ter Kolón tábata bin tira loke n’ tábatin lugá mas p T é den kas: kachi-kachi ’i kö- 
fi, bleki bjew, kaska di banana, awa bombá, e poko ku sobra di kuminda (esta 
dfa sobra i si sobra); paña bjew, o sapatu kibrá-ku-n’-por-drecha-más. 

P’ariba di Töchi su bordèshi, un muhé grandi manera kas, ku un sigá, kandela- 


5 
padén, na boka, tébata sinta ku un pajla grandi su dilanti, raspando koko. Töchi 

mes tábata tira un kabés, trankil, drumf na su patarata grandesa p'afó di su 

kas, riba un tabla di strika, ku un karsón hawá doblá nèchi asina böw di su kabés, 

manera kusinchi. Töchi tábata un hömbr fwèrte, pero trankil; é n' tábata un 

hende trabahoso, sino amébl, di un inteligensha natural i ku un instrukshón ku 

hopi hende no lo a spera den un hömbr manera é, bibá den ambjente di 'Den Ko- 

lón'. i 

Pero e djadumingu atardi ej, Töchi su trankilidat no a hasi wesu bjew, pasobra, 

despwés di un ratu, el al tende un stèm di mucha, kasi den su orea, ta bisa: 

-Töchi'. O Töchi ej; lanta, lanta ariba'. Nan tin mesté di Töchi aja-'fó'. 

Poko-poko Töchi a lanta kabés, medio-habri un wowo mira e mucha: delegá ma¬ 
nera rit: dos pal'i pfa largu; i un kabés pelá-chinu fo'i den kwa dos wowo grandi 
tábata lombra. 

-Ahán, t'abo, Zembla? Mesté di mi? Tá kén té nan awé? 

-Ami n' sé, tá tur e héndenan aja 'f6 ku tá rondó di e mener k'a drenta kurá ta 
kana mira, df ku tin mesté di Töchi. 

-P'asi kfko awó, mi ju? 

- Pa papja ku e mener. 

-Kwá mener 'i horka awó? 

-Un shon.. .eh. . .bistf na blanku, tur na blanku, Töchi, ku sapatu blanku, som- 
bré blanku...eh, ahán'. ... .tur na anskün i ku un garoti na man. 

-I Zembla n' sá tá kén? 

-Tá promé be' ku m'a mir'é aki den Kolón, Töchi, ma meste té un shon grandi, 
pasobra asta Nono ta para boka abrf, sin tribi bisa nada. Tá Mani ku Djèfi ta 
papja ku e mener. Pero nan df ku nan ulandés ta laganan na kaja'. P'eséj nan a 
pidimi bin jama Töchi. 

-Aj sf, lo tá ko'i Djèfi eséj'. Pero tá kén awó? Ah, hende n' por tin trankilidat 
den hende su logá djadumingu atardi, sikjera'. 

Gruñando, pero tög interesá den e asuntu, Töchi a bin lanta para, shoroté su 

4 

faha di lomba bon i, sin bisü nada riba su flanè manga körtiku, el a kohe kamin- 
da p'ariba, tra'i e mucha ku el a jama 'Zembla'. 

Fo'i ora ku Töchi a bira skina di kas di Wansitu Hes, blè-blè di hopi stèm a dal 
den su orea. El a hisa wowo i el a mira un hömbr chikf, kabèj shinishi, un 
sköwdr poko més haltu ku otro, ku un sombré di pijapa i anskón di gamüs den 


6 
un man i su garoti den e otro; e hömbr tábata para skucha ku atenshón loke un 
jonkumán haltu tábata splika na un ulandés kibrá ku ni fèjla di kajmás bjewl Un 
muhé kara-vonviño tábata esün k'a mira Töchi ta bini i sin pêrdè pa gana, su 
boka fofo, sin djente,a dal un gritu di alegrfamanera esün ku hudiwnan mester 
a dal ora nan a mira mana ta jobe den desjèrto. 

-Djosolopagal Ata Töchi! 

Tur e hóndenan rondó dje 'mener' a drêj buska Töchi pa mira i e mener tambe. 

El a kuminsá hari chikf-chikf, saka poko djente grandi, hel i deskwidá. Töchi, 
ku tábata un bon opservadó, a nota mesora ku su wènkbröwnan tábata basha ma¬ 
nera basora- f i-lfbr riba su wówonan. E tábatá bon féjtá, sin bigoti. Su kara harf 
(di un f gran pompadó', manera Töchi a komentá despwés), el a kana, bin kontra 
Töchi. bisando: 

-Zó. dus jff bent Tottjie(l). 

-Ja. meneer(2). Töchi a kontestá beléft. mjentras su wówonan tábata baj-bini 
buskando un punto di referensha. E kjer a sá sigur si e hömbr ej tábata bèrdade- 
ramente e hende ku é. Töchi, tábata sospechá ku é tá. 

Jij schijnt hier een hele Piet te zijn. Tottjie(3). e hömbr bistf na blanku df kun ó 
harjendo. 

Töchi ku tábata basta nökdó tambe i nunka n’ sa teneatrás maske kón importante 
e hende ku é ta papja kun ó tá. a respondé ponjendo kara-di-laba-ku-dos mán: 

-Een Piet' ben ik helemáál niet, meneer'. Maar.u. ha. ha. ha(4)I 

Nan tur dos a hari ku smak te ku e hömbr na blanku a pega adón. kuminsá tosa. 
Tur e hóndenan rondó di djó sin por a komprendé tá kiko Töchi kjer a men, a ku- 
minsá ta hari laf-lai asina, manera ora un karnó ta sigui otro. 

-Tottjie. kerel, e shon grandi df ora ku su tosamentu a bin löns un poko. - ik ben 
eens een kijkje komen nemen bij jullie’. Dat doe ik overal, zie je. Waarom in 'Co- 

lón' ook niet, heb ik zo bij mezelf gedacht(5). 

-U hebt gelijk. Excellentie. Een hele eer voor Colón(6). 

-Ach. jullie moeten het weer niet zó opvatten_Ik heb belangstelling en wil we¬ 
ten wat er zo te koop is(7). 

-Te koop is er niet veel, Töchi a kontest'ó harjendo. - maar wel is er veel ar¬ 
moede. vuiligheid, rotzooi(8). 

-Dan moet jij mij eens rondleiden en alles eens goed laten zien(9). 

Tur e hóndenan rondó di nan dos a kuminsá ta basha palabra paréw pasobra, anke 


7 
nan no a komprendé presfs kfko e dosnan ej tábata kombersá, nan intwishón di 
hende sfmpl a komprendé bjew kaba ku t’esaki tábata nan chèns di por habri ku- 
rasón, basha keha, mira kfko di bon por kai. 

-Töchi, no dobla warda’. Splika e mener akf ta kón sitwashón tá den e kurá ’i ka- 
raho akf. 

-Töchi, bis’é ku tá un chiké e logá akf tá . 

-Puntr’é pa ki.nan n’ ta manda trek-’i-shushi bin kohe e porkerfanan ku tin 

mèj-mèj di kurá . 

-Ami a bisa kaba: ta dfa ku alemannan basha böm riba e lugá akf so, anto kos lo 
drecha. 

. o nos tur ta baj den nos mur’. 

-Niet allemaal tegelijk'. (10) 

Töchi, konsjente di su mishón komo esün ku por a papja pa hende kom¬ 
prendé, a kalma su bisfñanan i el a kumpli ku Ekselensja su deseo mustrand’é 
sitwashón di kurá: kón chikf e kasnan tá; kón mal kondishón di bida tábata rèjna 
den Kolón, falta di awa, komodidat, limpjesa general i personal. Naturalmente 
Töchi a mustra Su Ekselensja e montón di sushi mèj-mèj di kurá ku tur e foko 
di enfèrmedat ku e sushi ej tábata nifiká p’e héndenan ej, i e müchanan ku tába- 
ta kome malu, bisti pió; biba malu i kumpra fermedat pa nan kurpa fo'i temprán. 
E hömbr chikf na blanku a baj mirando tur kos ku masha interés i dos tres bjaha 
el a saka un buki chikf di kweru korá ku un pötlot di oro, nota, mjentras é tá- 
bata blo sagudf kabés, gruña den su mes: 

-Het is toch een beestenboel: een schande(11)- 

-Misschien kunt u er wat aan doen, Excellentie(12), Töchi df kun é poko-poko 
manera hende ku kjer a mansa kurasón dje hömbr ku nan df a bini bin’ revolu- 
shoná kos na Körsöw. 

Mjentras tantu, diskushón p'ariba,diskushón p’aböw den e héndenan sfmpl rondó 
dje dosnan ej ku no por a forma un kontraste mas grandi: un hömbr ku tur poder 
den su man, den tempu ’i guera; bon bistf, tur na blanku, ku anskón, sombré ’i 

pijapaigarotiku kabés’i oro.i estin otro, un mucha-’i-pweblo, sfmpl, na 

flanè, ku un faha hanchu di kargadó-di-karga-pisá, bon shorotá na su sintura, 
pfa 'aböw, pero sigur di su mes, trankil, i dominando kombersashón n’e mesun 

nivel ku Su Ekselensja. 

-Bo sá tá kén eséj tá, Wachi? 


8 

-Ami ta bisabu ku tá öfener.Esün k’a kaba T i jega. 

-Kwa öfener kfko, tá prokurer eséj tá, hömbr! 

-Boso tá loko, tá reshèrs ku nan a manda bin tuma nota dje bochfnchanan ku tin 
tur djasabranochi den e logá T i karaho akf. 

Entretantu, Töchi tábata bati Shon Grandi ku lenga, kontando na plaka chikf tur 
loke e héndenan di den Kolón tábatin asina tantu aha riba na kurasón i, un poko 

tambe, riba na konsenshi.Ku un sensibilidat di diplomátiko Töchi tábata 

hasi un sugerensha akf, swavisá un punto ajá; habri man un bjaha, pone bosal un 

ratu despwés.E hömbr na blanku, parse, tábata gosa Töchi di su alma 

anke é no a duna-boka abrf. 

Nan a kana jega te patrás-nan-ajá i Shon Grandi ja a mira i tende tur loke tába- 
tin di mira i di tende. Banda di muraja di Montekristu, nan a keda para dilanti 
di Töchi su kas, despwés ku Shon Grandi a dal un bista p'adén mira kón Töchi 
mes tábata biba. El a skömbl den Töchi su bükinan, mishi ku Töchi su guitara 
kologá na muraja i el a keda atmirá di Töchi su interés pa kosnan elevá di bida.. 
P’afó el a dal un bwèlta, kana baj p T aböw di Töchi su kas, bisando: 

-Maar nou wil ik toch eens weten wat dit.(13) 

Töchi a kore jega aseka, anshá (tur su trankilidat a somentá) i e héndenan rondó 
di nan a kuminsá sklama: 

-Abrenunsja! Miserikordia! 

-Abemarfa! Awó sf kalakuna a daña kolo. . . . 

-M a fèrwakt e kos ej! E hömbr akf tá manera salu. 

Töchi a kore jega aseka, maneranos a mira, tratandodi T toreá f Shon Grandi p’é sak’é 
hibaportadikurá. Di pursitög ja el a mira tur loke é mester a mira. Perojan’ tába- 
tin manera: nos hömbr chikf tábatapretendidu i e garoti ku é tábatinnaman a insistl. 
El a keda para dilanti dje bleki ’i korosfh, frus ku koncha ta lombra riba su 
kweru, tapá ku un pida tabla ku asina un man-di-krènk riba djé. 

Töchi, pará dilanti di Su Ekselensja, ku su dos wówonan hanchu abrf, a habri 
man, gritando: 

-Hesüs ej, Ekselensja, nomishinomi shón! Tá mi altá majé eséi tá _Pero 

kördando ku kén é tábata papjando el a kore tradusf purá-purá: 

-Niet aan komen, Excellentie! Dat is mijn hoogaltaar! un expreshón ku, klaru, 
na ulandés a pèrdè tur e gr as ja ku na nos lenga é tin. 

Peroedesastre a sosedé kaba pasobra ja garoti-ku-kabés-di-oro di Su Ekselen- 


9 

sja a dal un pr.r di be T kontra kurpa di e bleki- f i-korosin, ku tábata manera kos 
ku tábata warda hende mishi kun é p’é rementá’. 

’Excellentie’ su garoti a keda ku su punta tur perfumá .ie póbr bleki, des- 

pwésditantuluna di traböw försé, a kuminsá ta soda un sodó friw, desagradábl. 
Kwántu tem T e bleki tábatin ta kunsumf é so, sin ningtin hende hasi kaso di djé, 
mi no sa, pero awó el a kuminsá ta supla, hincha manera djindja, trose, skuma. 
bati bini ariba mjentras ku fo'i e jaga den su kustfa a kuminsá sfpl un stropi 
morto ku a bati Su Ekselensja su nanishi ku un ajó ku tá na kareda ’Excellentie’ 
a sali fo’i den Kolón, bira pariba... 


Luis H. Daal 

Madrit, 1962. 

1. Ahán, anto t’abo tá Töchi.... 

2. Sf, mener. 

3. Parse bo t’ un hömbr di importansha aki. Töchi. 

4. Ami sigur ku no, mener, pero loke t’abo. . . . Ha, ha. ha’. 

5. Töchi, m’a bin’ mira kón tá aki banda. Bon, tá loke mi ta kana hasi tur ka- 
minda. I m'a pensa. pakiko min’ ta baj dal un bwèlta den Kolón tambe? 

6. Bo tin rasón, mi shon. Tá un honor pa Kolón- 

7. No bisa asina. No tuma e kos akf na pechu. Loke ta pasa tá ku mi ta interesá 
di sá kfko ta sosedé. . .. 

8. Sosedé n’ ta sosedé nada; loke tin tá; miserja. mi shon. i hopi porkerfa. 
bömböshi... . 

9. Anto bo tin di kompañami, mustrami tur kos. 

10. Ban mira, un pa un: no tur paréw’. 

11. T’ un bèrgwensa e kos akf tá. . .. 

12. Kisás Ekselensja por dunanos un man. . .. 

13. Ma mi tin gana di sa kfko esaki tá. . .. 


10 

SPELEN DER LIEFDE 


Je zegt altijd dat ik schrei 
Als je lacht en dat ik lach 
Als jij schreit.... 

Ook zeg je altijd dat wij anders 
Zijn en elkaar daarom niet begrijpen. 

Je zegt dat onze harten zo 

Anders kloppen en maakt mij wanhopig 

Door te zeggen dat onze harten zo heel anders kloppen 

Terwijl ik weet dat je bedoelt 

Dat we niet voor elkaar bestemd zijn. 

En altijd zeg je dat we elkaar niet begrijpen 
Omdat ik warm word als jij 
Bibbert van kou 

En je zegt dat mijn huid verschroeit in de winter 

En altijd zeg je ook dat ik koud word 
Als jij gloeiend van warmte tot mij komt 
En dat ik jouw wangen juist wil kussen 
-Het is een beetje om te lachen- 
Als er klompen ijs lopen van je rug. 

Frank Martinus Arion 


Uit de te verschijnen bundel: 
ZOMER DAG DROMEN 


11 PLANTAGE 


de plantage sterft, 
uitgezogen grond 
pompende molens. 

de slaven zijn weg 
mensen geworden. 

de plantage sterft. 

binnen 

in f t landhuis 
leeft de shon 
een stervend leven.... 

de slaven zijn mensen geworden. 

C. de Haseth 


SALIÑA 


door de modder 
in de saliña 
heb ik gelopen. 

de modder 

-zout- 

brandde 

in de schrammen 
aan mijn benen 
-cactus schrammen¬ 
de modder 
-bruin- 
zoog mij vast. 

de modder 
- stinkend- 
kuste mij 
als wilde ze me 
bij zich houden 
als wilde ze me 
niet meer laten gaan 


ik gilde 
en kwam vrij. 


C. de Haseth 9JiLGENEj3 Y VANWUK 

En el considerablemente reducido material morfológico del papiamentu no ha 
quedado más que una sola palabra de indiscutible origen africano, a saber: el su- 
fijo denominador de plural 'nan', que hace a la vez de pronombre personal 
para la 3a persona del plural. Además es probable que las formas enfáticas 
del pronombre personal ’ámi' y’ábo', empleadas para acentuar las correspon¬ 
dentes débiles 'ml' (yo) y 'bo' (tti o vos) hayan sufrido la influencia de formas 
análogas de diferentes idiomas negros. 

Por el contrario, la fonética y la entonación, al igual que la estructura gramati- 
cal del papiamentu presentan particularidades que son caracterfsticas de las 
lenguas africanas. 

Asf vemos que el curazoleño, como casi todas las lenguas criollas, muestra 
destacada tendencia a suprimir la sflaba inicial de los vocablos largos: 

’tende' = port. ’entender’, 'mashá’ = esp. port. 'demasiado', 'riska' = port. 
'arriscar', ’nifiká' = port. esp. 'significar'. 

También gusta el papiamentu de anteponer una 'h' aspirada a la sflaba inicial: 
’habri' = port. esp. 'abrir', f haltu T = port. esp. 'alto', ’hasa'= port. esp. 
’as(s)ar’, ’hunta’ = port. esp. 'untar'. 

Tal 'h' heterogénea y antietimológica puede explicarse por la repugnancia que 
comprobamos en muchas lenguas negras a la vocal como sonido inicial. 

Otra particularidad que el papiamentu tiene en comün con gran numero de lengu¬ 
as africanas es la fuerte nasalización de las vocales: 'fruminga' = port. ’formiga', 
’nenga’ = port. esp. 'negar', Tanda’ = port. esp. 'nadar’, ’sumpinja’ = port. 
’espinha’. 

Del mismo modo encontramos en otros idiomas negros la articulación muy rela- 
jada o la desaparición de la ’r’ implosiva y la ’r’ final: 

Ta(r)ga’= port. esp. Targar’, ’pafó(r)’ = port. 'para fóra’, ’piská(r)’ = port. 
esp. ’pescado’, ’mashá(r) = esp. port. ’demasiado’. 

Finalmente conviene mencionar la débil aspiración de la jota velar fricativa sor- 
da del español normal: 

’biaha' = esp. ’viaje’, ’hende’= esp. ’gente’, ’lihé’= esp. Tigero’. Esta ’h’ des- 
aparece en palabras como 'pareu’ = esp. 'parejo', ’leu' = esp. 'lejos', ’trabau' 
o ’trabou’ = esp. ’trabajo', 'para' = esp. 'pájaro’. 


13 
En Aruba se dice f parha T por 'pájaro’, es decir, conservándose la aspiración de 
la ’jota’ española. 

Como habfa dicho al principio, a rafz de la conquista de Curazao por los holan- 
deses el español queda eliminado. Esto implica que el papiamento se ha produci- 
do sin intervención del castellano a base del afro-portugués importado en Cura¬ 
zao (1). 

Rodolfo Lenz, en su excelente estudio sobre el papiamentu (2), asf como todos 
los lingüistas que se han ocupado del tema, sustentaban la teorfa errónea de que 
el castellano contribuyó ya desde el principio a la formación del habla antillana. 

El afroportugués y no el afroespañol es para mf el primer dialectoque sehabló ea 
Curazao, opinión de la cual participa Tomás Navarro en su artfculo citado al pie. 
El que los negros tr afdos a esta isla hablaban entre sf primer amente el negro- 
portugués aprendido ya en Africa, lo prueban las notables analogfas que muestran 
el curazoleño y el negroportugués de Africa y Asia, y no menos la circunstancia 
de que los elementos básicos de la gramática del papiamento son principalmente 
lusitanos. Asf vemos que la partfcula ’lo’ (port. ’logo’), que en papiamentu sirve 
para expresar el aspecto futuro, se presenta en la misma forma y con idéntica 
función en el malayo-portugués; el dialecto indoportugués de Macau conserva la 
forma original ’logo'. 

’Bai’ (port. 'vai', él va) forma generalizada en el papiamentu por ’ir’ se usa con 
el mismo significado en el negro-portugués de las islas del Cabo Verde y en el 
dialecto criollo de Macau. Las formas del pronombre personal concuerdan igual- 
mente con las del portugués; lo mismo cabe decir del pronombre interrogativo 
’ken’, derivado del port. ’quem’ (quién). Adverbios como ’fó’ y ’afó’ (port. ’fóra'), 
’ainda’ (port. ! ainda T ), ’anto’ (port. ’entÊo’y ’anton’ en el portugués de las islas 
del Cabo Verde), ’semper’ (port. ’sempre’), ’tambe’ (port. ’também’) son todos 
de indiscutible origen lusitano. 

Otro tanto es el caso de las preposiciones ’denter’, apocopada en ’den' (= port. 

(1) Comparte por completo este punto de vista Tomás Navarro, ’Observaciones 
sobre el papiamento’. (en NRFH, VII, 1951/ pag. 188) 

(2) ’El papiamento, la lengua criolla de Curazao’. Anales de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1926-1927. 


14 


’dentre’, y también 'den’ en el brasileño vulgar) y ’te’ (port. ’até’) Portuguesa 
es también la preposición ’na’ (- en) que encontramos en esta forma en el negro- 
portugués de las islas del Cabo Verde, en el Sranan Tongo, es decir, el negroin- 
glés del Surinam y el negroholandés de las antiguas Antillas danesas. 

De origen lusitano es asimismo el vital sufijo ’mentu' (port. ’mento'). A este 
propósito quisiera llamar la atención hacia el nombre mismo ’papiamentu ’. 
voeablo derivado mediante el sufijo ’mentu T del verbo ’papia’ (hablar). que pro¬ 
cédé del portugués ’papear’ (parlotear, eharlaif). En consecuencia ’papiamentu' 
significa ’parloteo'. ’eharla'. 

Al pad re M.D. Latour y al ministro protestante A. J.C. Krafft. que. a juzgar 
por sus recientes publicaciones sobre los orfgenes del papiamentu, están. como 
tantes otros firmemente convencidos del origen espahol de esta lengua, me atre- 
vo a preguntarles cómo explican entonces que el chapurreo de los negros eurazo- 
leños del siglo XVII, calificado por los numerosos partidarios de la teorfa de 
una derivación castellana del dialecto criollo de las Antillas holandesas de ’es- 
pañol chapurreado’. haya recibido una denominación constituida por dos elemen- 
tos puramente portugueses? 

Si lo que hablaban esos esclavos negros era en realidad español chapurreado. 
por que no designar Ia lengua con e] nombre de ’papeamiento’ por ejemplo. que 
serfa el exacto equivalente castellano de papiamentu? 

Precisamente el marcado sabor lusitano del nombre papiamentu constituye en mi 
mode sta opnión una prueba más de la filiación negroportuguesa de Ia lengua cri- 
olla de las tres islas de Sotavento. 

Otro argumento en favor de tal filiación me parece el que el elemento lusitano 
del vocabulario curazolefto contenga más de 70 vocablos portugueses que figuran 
también en el negroinglés del Surinam con la misma y caracterfstica forma que 
ofrecen en el papiamentu. 

Hasta aliora el papiamentu por su elevado ntimero de elementos castellanos ha 
sido considerado como el dnico dialecto criollo de origen español. Estimo. sin 
embargo, haber demostrado que no es el castellano. sino el portugués en su 
modalidad acriolladaafricano-occidental el que ha constituido la base del papia- 
nientu, que empezó a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XVII 
en el Curazao dominado por Holanda. Resulta. pues. que no cabe hablar de ne- 
groespañol. ya que los españoles impusieron su lengua a la población autóctona de todo el Nuevo Mundo. 

Por qué iban a adoptar con la población de las islas de Sotavento diferente acti- 
tud, entendiéndose con ella en un español chapurreado? En efecto, como ya 
queda dicho al principio, los indios de Curazao y Bonaire, que en 1634 se diri- 
gieron a Venezuela a informat del desembarco de los holandeses, hablaban cas- 
tellano puro, si bien nc sabfan escribir. 

Ya vimos que el espaftol desapareció de la escena curazoleña, cuando los holan- 
deses tras apoderarse de la isla expulsaron las reducidas fuerzas españolas en 
ella destacadas. Después de una ausencia de muchos afios reapareció el castel- 
lano en Curazao, esta vez con carácter definitivo y trafdo por los misioneros 
procedentes de las colonias espaftolas que a fines del siglo XVII predicaron, al 
principio a escondidas, la fe católica entre la población de color. De Aruba sa- 
bemos que ya en 1669 habfa indios de habla espaftola que habfan recibido el bau- 
tismo católico y eran visitados regularmente por sacerdotes del litoral venezo- 
lano. Es muy bien posible que en esta isla. en la que los holandeses dejaron 
siempre en libertad a los indios caribes y en la que apenas si se introdujeron 
esclavos, el espaAol nunca haya dejado de pr actie ar se. 

Estos sacerdotes de habla espaftola que se encargaron de la difusión del catoli- 
cismo entre los negros de Curazao, han influido de tal modo en la evolución lin- 
güfstica de la isla que el carácter afroportugués del papiamentu fue perdiéndose 
en gran parte, hispanizándose fuertemente la lengua. La entrada en Curazao de 
numerosos venezolanos y colombianos que fueron a establecerse en ella a prin- 
cipios del siglo XIX por motivos polfticos o económicos asf como la intensifica- 
ción del tráfico comercial con Centro y Sudamérica, han acelerado notablemente 
el ritmo en que los elementos espaftoles se incorporaron al papiamentu. 

Su exiguo caudal lo enriqueció la jerga antillana incorporando vocablos espaftoles 
principalmente. De esta manera se remedió la extraordinaria escasez de expre- 
siones para designar conceptos abstractosy matizar la lengua, hispanizándose a 
la vez numerosos nombres de cosa. Excusado decir que la hispanización y desa- 
criollamiento cada vez más intensos del primitivo papiamentu no se limitaron al 
vocabulario. 

En efecto, también la fonética afroportuguesa original hubo de ceder ante la es- 
paftola. Asf vemos por ejemplo que la T inicial fue sustituida por una ’h’ débil- 
mente aspirada, la cual a su vez tiende a desaparecer (hamber. amber por 


16 


esp. 'hambre', port. ’fome T ; 'heru’ = esp. ’hierro', port. ’ferro’, ’(h)asi f = esp. 
r hacer r , port. ’fazer 1 ); el grupo portugués - T it T - quedó reemplazado por el esp. 
- f ch f - (’ocho* = esp. ’ocho' en vez del port. ! oito ? ; T (a)noehi' = esp. 'noche' en 
lugar del port. 'noite’). 

Igualmente predominan ahora las palabras con diptongación española: 'nwebe’ = 
esp. ’nueve’ en vez del port. 'nove f ; ’shete' = esp. 'siete’ en lugar del port. 

\sete’ ; ’wesu’ = esp. ’hueso’ en vez del port. T ósso f ; f webu’ = esp. ’huevo' en 
lugar del port. '6vo. 

En este respecto quisiera mencionar algunos curiosos ejemplos de asimilación 
parcial de la fonética negroportuguesa a la española. Al consolidarse la jerga de 
los esclavos negros en Curazao, una vez ’elevada hacia f el castellano oficial, un 
determinado nümero de palabras portuguesas sufrió una asimilación parcial al 
castellano, verbigracia ’harinja’ del port. ’farinha’, pero influenciado por el 
cast. diarina’; ’donjo’ - port. ’donho’ + esp. ’dueño’; f palomba f = port. ’pomba ? 
f esp. paloma’: ’heru’ port. ’ferro’ + cast. ’hierro’. Los negros del Surinam 
emplean la denominación ’ferru’, conservando pues la T portuguesa, que en el 
papiamentu por T presión’ española se convirtió en ’h\ 

En el terreno morfológico y sintáctico podrfamos comprobar idénticas tenden- 
cias. si dispusiésemos de textos de los siglos XVII y XVIII, que nos permitieran 
comparar el papiamentu actual con la modalidad anterior al oehoeientos. Pero 
por desgracia los dos textos más antiguos que conocemos remontan a 1843 y 1844 
respectivamente. 

Sin embargo, persiste el sello portugués en la relajación y oscurecimiento de las 
vocales átonas, en la fuerte nasalización - si bien hemos visto que este fenómeno 
es también caracterfstico de las lenguas africanas - y en las palabras de prime- 
ra necesidad como ’basora’ ’escoba’ port. ’vassouraL ’binja’ ’vino’ - port. 
’vinho’. ’buraku’ ’agujero’ - port. ’buraco’. f bom’ ’bueno’ port. 'bom’, ’korá' 
’colorado’, ’rojo’ = port. ’córado’. 'chumbiT ’plomo’ port. 'chumboL ’fika’ 
’hincar’, ’quedar(se)’ = port. 'ficar , ’foya’ ’hoja' port. ’folhaL 'galinja' 
port. galinha’, 'lomba' ’lomo, espalda' port. ’lombo'. ’nobo' 'nuevo' port. 
’nóvo’, ’placa’ ’dinero’ - port. ’placa’, ’porta’ port. 'porta'. ’pretu'. ’prieto. 
negro’ port. ’preto’, ’sumpinja' ’espina’ port. ’espinha'. ’sonjo' port. 
’sonho’. ’unda* ’donde’ port. ’onde’. 


17 
Ya afirmé que elmaterialmorfológicoestambién de origen português principal- 
mente, pero dada la afinidad entre el portuguésV el cspaAol, muchas veces no 
es posible determinar de cuál de las lenguas iberorrománic as procédé un vocablo 
determinado. 


(contintia)